Блог 2013
Автор: admin

«БИЗНИНГ МЕРОС. УЗБЕКИСТОН САНЪАТИ УСТАЛАРИ»

02.07.2018 | Рубрика:
Выставка-Архив 177

Ёз мавсумининг қизғин палласида яъни 29 июнь куни Ўзбекистон Бадиий Академиясининг Марказий кўргазмалар залида Бадиий кўргазмалар Дирекцияси тўпламида сакланаётган Ўзбекистон санъати усталари ретроспектив кўргазмасининг очилиш маросими бўлиб утади. ”БИЗНИНГ мерос” туркумидан ўтказилаётган ушбу лойиха, Ўзбекистоннинг рангтасвир, графика ва хайкалтарош усталарига яъни 2018 йилнинг юбиляр рассомларига багишланади.

Ўлар орасида катта авлод вакиллари рангтасвирчилар И.В.Ужинскийга 125 йил ва СС. Колыбановларга 120 йил, таникли театр рассоми В.Рыфтинга 115 ёшга, рангтасвирчилар М. Калонтаров ва А.Луневларга 110 йил, Фаргоналик ранггасвир устаси В.В.Пучковский, П.П.Беньковнинг севимли Укувчиларидан бири булган Самаркандлик рассом Л.П.Ляминская ва рассом, санъатшунос, эксперт К.Ф.Ткаченколарга 100 йил, ранггасвирчиакадемик М. Саидов ва график А.Ошейкога 95 йил, 1960-1970-йил авлод вакиллари ТаНИКЛИ рангтасвирчилар А.Ган, В.Жмакин, Л.Резников, Н.Ковинина-Скорикова, К.Эминов ва хайкалтарош-реставратор Х.ХусниддинхУжаевга 90 йил, рангтасвирчилар К.Носиров, П.Тахиров ва Б. Токминларга 85 йил, хайкалтарошлар В.Дегтярев ва П.Ивановларга 80 йил.

IMG_4781 IMG_4773
IMG_4750 IMG_4734 IMG_4755
Ўтиб кетган рассомлар орасида энг ёши Ш.Абдурашидов ва А. Темировлар бу йил 70 ёшни каршилаган бУлар эдилар. Юбилейи нишонланаётган рассомлар сони бундан хам кУпрок, бирок бу экспозицияда факатгина Бадиий кўргазмалар Дирекцияси фондида сакланаётган рассом-юбилярлар асарлари ташкил қилади ва камрок қисмини шахсий тўпламлардан олинган.Ўшбу интернационал Узбекистон санъати усталари —юбилярларга хурмат бажо келтириш билан бирга, уларнинг ижодий ютукларини хозирги авлод рассом вакилларига ва санъат ихлосмандларига, Узбекистон санъати тарихидаги кизикарли давр билан таништириш максади хам кУйилган. Бу усталарнинг хаётлари ва ижодлари миллий маданиятимизга ва тарихимиз, халк даётига кизикишлари билан йУгирилган булиб, уз навбатида уларга умуминсонийлик фазилатлари ва кадриятларини асарларида очиб беришларида мухим омил булиб хизмат килади. Ўшбу мўйкалам усталарининг хар бири ифодали ва мутаносиб булган уз услубига эга ёркин ижодкорлардир.Намойиш этилаётган асарларда ва тарихиЙ рангтасвир, портретлар ва натюрмортлар, асарларга мохирона ишланган плэнер этюдлари ва эскизларда — томошабинлар рассомларнинг ижодий лабараториясига назар соладилар. Экспонатларнинг даврий диапозони утган асрнинг 40-йилларидан бошлаб то 2000 йилларгача бўлган вактни уз ичига олади.

IMG_4760 IMG_4769 IMG_4728 IMG_4729 IMG_4732 Утган даврнинг рули — юксак максадларга эришиш ва уларни йукотиш хавфи умид ва ишончи, узок кутилган ижодий эркинлик ва ”гузаллик оламни куткаришига” ишонч Узбекистон санъатининг бархаёт солномасидир. Буларнинг барчаси диккат ва эътиборга, ўрганишга, хотирлаш ва кадрлашга лойиқдир.Экспозицияда Бадиий Кўргазмалар Дирекциясининг туплами ва шахсий коллекциялар, рассомларнинг архивларидан олинган 200 га якин асар экой олган.Кўргазма уз ишини 2018 йилнинг 15 августига кадар давом эттиради.Кўргазмалар дирмциясининг кўргазмалар булими ва фонд булими илмий ходимлари ”ZERO Line” галереяси директори Изабелла Собировага, санъатшунос Владислав Евневич, рассомлар Римма Гаглоева, Игор Резников ва В. Ткаченколарга кўргазма экспозицияси учун тақдим этган асарлари учун, шунингдек санъатшунос Г. Темуровага шахсиЙ архивидан такдим этган эссе ва фотоматериаллари учун миннатдорчилик изхор  этамиз.