Блог 2013
Автор: admin

«Изюм…»

13.06.2018 | Рубрика:
Без названия

Хакназарова Динара Баходировна турли услуб ва йуналишларда ижод кила бошлаган ёш рассом. У 1999 йил 15 декабрда Тошкентда таваллуд топган. 151-сонли Урта умумтаълим мактабини 2015 йили тугатган. 9 ёшидан бошлаб Арт-Бюродаги ”Колибри” номли расм, мода ва дизайн курсларига катнай бошлади.

Унинг рахбари рассом-дизайнер Ольга Вячеславовна Яикова. У ерда Динара узининг иктидорини кашф этди ва ижодий малакасини ривожлантира бошлади. Ушбу студияда укиш давомида у узини дизайнер, рассом, модель ва педагог сифатида синаб курди. 2015 йил Динара П.П.Беньков номидаги Республика рассомчилик коллежининг графика факультетига Укишга киради ва Анатолий Константинович Чибисов рахбарлигида тахсил олади. У республика ва халкаро ижодий фестивалларнинг доимиЙ катнашувчиси, халкаро танловлар голиби ва лауреати, коллежни аъло бахоларга тугатган фаол талабалардан.

IMG_4273 IMG_4276 IMG_4277 IMG_4278 IMG_4280 IMG_4284 У бир катор диплом ва сертификатлар сохиби. Унинг ишлари Россия ва Козогистон кУргазмаларида намойиш этилган, Улар орасида ”Болалар дунёни чизишмокда. Осиё” (2016), ”Болалар дунёни чизишмокда. Марказий Осиё” Остона (2014) ва Олма-Ота (2012) халкаро фестивали голиби дипломлари бор, ”Кизил Китоб болалар нигохида” (2015) танлови лауреати, РФ ”Менинг юртим, Менинг гурурим.” кургазмаси ИШТИРОКЧИСИ, амалий-безак санъатининг Халкаро кУргазмалари иштирокчиси, ”Санъат хафталиги” ”Ёшлар хафталиги” ”Болажонлар-Ширинтойлар’ Республика ижодий фестиваллари иштирокчиси, Узбекистон Республикасида Россия хамкорлик пШКИЛОТИ кошидаги ”Киш эртаги” янги йил откриткалар ва плакатлар танловининг бир неча маротабалик голиби, шунингдек П.П.Беньков номидаги Республика рассомчилик коллежининг ички талабалар кургазмалари ва танловлари иштирокчиси хамдир.Ижодий йУли давомида унга графика педагоглари — Ольга Яикова, Анатолий Чибисов ва Владимир Валиевлар таълим бердилар. Динарани доим графика санъати илхомлантиргани бежиз эмас.

IMG_4285 IMG_4290 IMG_4294 IMG_4303 IMG_4306 IMG_4365 Узини ва бадиий услубини англаш давомида у кУплаб йУналишлар ва техникаларда ишлади, хаётининг бу боскичида у купрок узига хос нозиклиги ва батафсиллиги билан ажралиб турувчи ”Дудлинг” техникасидан илхомланади ва унда ишлайди. Шунингдек, унинг ишларида бошка услублар — масалан, ”Дудлинг” техникасига карама-карши бУлган ”флюид-арт”ни куриш мумкин. Бу техникада рассомдан минимум натижа талаб килинади, чунки бУёкларнинг катта доглари тасодифий равишда бир-бири билан уйгунлашиб кетади, Узининг илк шахсий ”Изюм” номли кУргазмасида у томошабинлар эътиборига узининг асарлари, иллюстрациялари, декоратив натюрмортлари, графика ва рангтасвир асарларини намойиш этмокда. ”Изюм” мавзусини танлашдан максад, муаллиф сУзларига караганда, унинг барча ишлари заминида шундай бир майда иш борки, у ижодкор асарларининг янада кизикрок, яъни ”хислатли” кУриниш касб этишига ёрдам беради„ Динара Шарк, Марказий Осиё ва шу юртларда ИСТИКОМаТ килувчи, ёш ижодкорнинг атрофидаги инсонлардан илхом олади, хар бир инсон кунглидаги энг нозик хисларни илгаб олишга интилади.