Блог 2013
Автор: admin

”Этюд”

11.06.2018 | Рубрика:
IMG_9969

Марказий кУргазмалар залида 2018 йилнинг 8 июнь куни «Круг и. . . » ижодий гурухининг ”Этюд” бадиий кУргазмасини очилиш маросими булиб утди. Бу гурух ун бир йил давомида томошабинларни Узларининг асарлари билан мафтун килиб, узига хос экспериментал вернисажлари билан барчага завк улашиб келмокдалар. Хар бир янги кУргазма аник бир максадли мавзуга йУналтирилган — ”Карама-каршиликлар”, ”Акс”, ”Еруглик” ва х.к. Бу йилги кУргазмада асосий урин плэнердаги Этюдларга берилган, улар хар бир рассомнинг ижодий жараёнида асосий омил булиб хизмат килади.

”Этюд” сузи француз тилидан ”Урганиш”, лотинчадан ”кунт”,”интилиш” деб таржима килинади, бу сУзларнинг тасдиги сифатида Октош (”Камалак” оромгохи), Рохат (Чирчик дарёси), Чингелди, Политотдел, Зомин, Тошкентда – ботаника боги, Урда, Шота Руставели кучаси ва бошка куплаб жойларда бир йил давомида ёзилган этюдлар мисол була олади.

IMG_4177 IMG_4178 IMG_4187 IMG_4189 IMG_4190Таникли рангтасвирчи — плэнерист Римма Гаглоева ”инсонни билишни хохласанг у билан торга боргин” деган эди.Гурух катнашчиларининг фикрича, ушбу сафарлар уларни янада жипслаштиради, гУзалликка бУлган мухаббатлари, шу билан бирга бир роя ва бир максад сари одимлашлари, рассомларни бир окимдаги ижодлари оркали ”Кандайдир бир коллективга хос медитация руй беради” (Рахметов Тимур)КУргазманинг очилиш маросимида рассом Виктория Пак ижросида СВ. Рахманиновнинг Ор. 39 М. 5, ми-бемоль минор и Ор. 33 М). 5, соль минор этюдлари янграйди, бу ушбу кУргазманинг яна бир узига хос томонларидан бири. Мусика асари рассомларнинг этюд яратиш жараёнларидаги рухий холатлари билан хамохангдир.

IMG_4195 IMG_4201 IMG_4202 IMG_4204

Катнашчилар    Нигора Латипова, Тимур Рахметов, Андрей Чапленко, Сарвар Сулаймонов, Виктория Пак ва Наталья Жмакиналар уз этюдларида бизни ураб турган оламни улугворлигини ва гармониясини лис килган холда, уз дунёкарашлари оркали курсатиб бера олганлар.